Gần đây Dịt come back, ss Han cũng come back. Cảm ơn Subteam đã mang...