Gần đây Rất mong các bạn subteam có thể up lại phim này, ho...