Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã sub bộ phim này, mình thì...