Gần đây Cám ơn subteam rất nhiều. Dù bộ phim đã cũ nhưng rất hay...