Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm. Mong subteam có nhiều tác phẩm...