Gần đây Mình có xem vài phim trước của hai diễn viên chính. Chú thì...