Gần đây cảm ơn subteam vì đã sub lại đoạn này, luôn rất thích những...