Gần đây Lâu lắm r mới cày lại bộ này ý. Toàn phim tuổi thơ thế này...