Gần đây @kieunt cảm ơn subteam đã thực hiện bộ phim này, em đã chờ...