Gần đây Bộ phim tuổi thơ của mình đây rồi. Nhớ ngày xưa đi học về...