Gần đây Cảm ơn ad nhiù thiệc nhìu ạ, mình sẽ ủng hộ subteam dài dài...