Gần đây @Hạnh-Lê Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã hiểu hơn về phim rồi...