Gần đây M ôt thời say mê Dương Thừa Lâm nên không thể bỏ qua...